tiểu luận pháp luật về chính quyền địa phương - Tài liệu text

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM21. Khái niệm chính quyền địa phương tại Việt Nam22. Các cấp chính quyền địa phương Việt Nam32.1. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh32.2. Ủy …

Cải cách chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay - tcnn

Một mặt, với tư cách là một bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước thống nhất, chính quyền địa phương thay mặt nhà nước tổ chức quyền lực, thực thi nhiệm vụ quản lý trên lãnh thổ địa phương trong cơ cấu quyền lực nhà nước thống nhất trên lãnh thổ Việt Nam ...

Sự khác biệt giữa Chính quyền trung ương và địa phương 2022

Chính quyền trung ương và địa phương. Hệ thống quản trị ở các quốc gia khác nhau trên thế giới có thể khác nhau về hình thức và nội dung vì có nhiều kiểu hệ thống chính trị khác nhau, nhưng mục tiêu cơ bản của tất cả các chính phủ là cung cấp cho chính quyền tốt hơn và hiệu quả hơn cho tất cả các bộ ...

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở Nam bộ thời Pháp …

1. Tổ chức chính quyền địa phương ở Nam Bộ thời kỳ Pháp thuộc. Nói tổ chức chính quyền nước ta thời Pháp thuộc thực chất là nói tới bộ máy cai trị của chế độ thực dân Pháp trên đất nước ta. Bộ máy đó có sự kết hợp sự cai trị của chính quốc và chính ...

Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Chương trình quản lý nợ 03 năm của chính quyền địa phương là một bộ phận của kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Sở Tài chính chủ trì lập, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xin ý kiến Thường trực Hội đồng ...

Chính quyền địa phương: Phận nàng dâu có được ra ở riêng?

Chính quyền địa phương: Phận nàng dâu có được ra ở riêng? Tháng Mười 21, 2019 Đinh Tuấn huy Tin tức mới 0. Trong quá khứ, để đáp ứng nhiệm vụ cách mạng cấp bách, chúng ta đã tiến hành Cải cách ruộng đất, Đổi mới mà không cần chờ hiến pháp và đã hình thành nên ...

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Chính quyền địa phương tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội động viên Nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội ...

Chính quyền địa phương là gì? Các khái ... - Luật sư Online

Chính quyền địa phương Việt Nam vừa phân quyền và vừa không phân quyền/ vừa tự quản và vừa không tự quản – GS.TS. Nguyễn Đăng Dung; Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay – Bài học từ nghiên cứu lịch sử và so sánh kinh nghiệm một số quốc gia Châu Âu – TS.

Xây dựng chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 2013

TCCS - Chính quyền địa phương là một trong những định chế pháp lý quan trọng của Hiến pháp năm 2013, bởi chính quyền địa phương là một bộ phận không thể tách rời bộ máy nhà nước do Hiến pháp quy định.

Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương

Tóm tắt: Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương là một vấn đề mới được đề cập ở nước ta. Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định: Trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền chưa được quy đinh rõ ràng, còn nhiều hạn chế[1], và xác định ...

Phân biệt uỷ quyền và phân cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ...

Ủy quyền hành chính là gì? 5. Phân biệt uỷ quyền và phân cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 1. Quy định chung về chính quyền địa phương. Đế tổ chức quyền lực nhà nước tại địa phương, mọi …

Cơ chế pháp lý kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước đối …

Chính quyền địa phương là một bộ phận hợp thành của chính quyền nhà nước thống nhất, trong đó mỗi cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) được tổ chức phù hợp với đặc điểm địa bàn ở nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính - kinh tế ...

QUAN ĐIỂM VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG …

Chính quyền địa phương là một bộ phận hữu cơ hợp thành của Nhà nước thống nhất, được tổ chức ở các đơn vị hành chính, phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi địa phương theo quy định của ...

Sự khác nhau của tổ chức chính quyền địa phương thời vua Lê Thánh Tông ...

2. So với tổ chức các cấp của các triều đại khác thì như sau: – Thời các vua Lê trước Lê Thánh Tông: Chính quyền địa phương gồm các cấp: Đạo, lộ (trấn, phủ), châu, huyện và xã. – Thời Hồ: Cấp lộ, cấp phủ, cấp châu, cấp huyện và cấp xã. – Thời Trần: Cấp ...

Chính quyền địa phương trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội …

Chính quyền địa phương là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những thiết chế nhà nước, có tư cách quyền lực công, được thành lập một cách hợp hiến, hợp pháp để quản lý điều hành mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên một đơn vị hành chính - lãnh thổ của một quốc gia, trong ...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương

Chính quyền địa phương là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của bộ máy hành chính nhà nước. ... quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của ...

Đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và những vấn …

Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 tạo lập tiền đề vững chắc cho đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Thời gian qua, một số địa phương đã có sự chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong đổi mới tổ chức bộ máy căn cứ theo chủ trương, đường lối của Đảng ...

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương

Đây là một bộ phận hợp thành, gắn bó hữu cơ của chính quyền nhà nước thống nhất, là hình thức pháp lý mà thông qua đó nhân dân …

Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường

Chính quyền địa phương ở phường là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân phường và Ủy ban nhân dân phường. Ủy ban nhân dân là một cơ quan hành chính nhà nước của hệ thống hành chính Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ... Công văn 5886/TC/CST của ...

Vai trò của chính quyền địa phương trong bộ máy nhà nước

Chính quyền địa phương đóng vai trò quyết định cho sự phát triển đa dạng của địa phương, qua đó đóng góp vào sự thịnh vượng bền vững chung của đất nước. Nếu phát huy tốt chức năng tự quản của mình, mỗi Chính quyền địa phương sẽ là một thiết chế nhà ...

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương một số nước trên thế …

2. Các mô hình tổ chức chính quyền địa phương cơ bản. Mô hình tổ chức và hoạt động của CQĐP rất đa dạng, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như điều kiện lịch sử, văn hoá, xã hội, tự nhiên cũng như những quan điểm nhận thức của chính quyền nhà nước cấp trên ...

Xây dựng chính quyền địa phương cơ sở của dân, do dân, vì …

Theo đó, chính quyền địa phương cơ sở phải là chính quyền do nhân dân tổ chức ra, của nhân dân và hoạt động vì nhân dân. Các bản Hiên pháp của Việt Nam, từ 1946, 1959, 1980 đến 1992 đều khẳng định Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Điều ...

Chính quyền địa phương – Wikipedia tiếng Việt

Chính quyền địa phương là một tổ chức hành chính có tư cách pháp nhân được hiến pháp và pháp luật công nhận sự tồn tại vì mục đích quản lý một khu vực nằm trong một quốc gia.Các cán bộ chính quyền địa phương là dân địa phương. Chính quyền địa phương có trách nhiệm cung ứng hàng hóa công cộng ...

Chức năng kép của Chính quyền địa phương trong bộ máy nhà …

Chức năng kép (Chức năng tự quản và Chức năng chấp hành) của Chính quyền địa phương trong bộ máy nhà nước. Đối với bất kỳ cơ quan nhà nước nào, khi nói tới chức năng là nói tới lĩnh vực hoạt động chủ yếu của nó trong bộ máy nhà nước. Chức năng là …

Chính quyền địa phương – Wikipedia tiếng Việt

chính quyền địa phương bao gồm 4 phân hệ cơ quan tương ứng với 4 phân hệ cơ quan nhà nước tối cao ở trung ương (quốc hội, chính phủ, tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương (hội đồng nhân dân các cấp), cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (ủy ban nhân dân các cấp), cơ quan tư …

Chính quyền địa phương - Cổng TTĐT Bộ Nội vụ

Xây dựng và hoàn thiện chính quyền cấp xã theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Để triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, rất cần thể chế hóa tinh thần Hiến pháp theo hướng đổi mới, hoàn thiện tổ chức, hoạt động của mô hình chính quyền cấp cơ sở (xã, phường, thị ...

Bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương - LawNet

Bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương được quy định tại Điều 127 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, theo đó:. 1. Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân ...

Tiểu Luận Tìm Hiểu Mô Hình Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương …

Khác với chế độ tự quản địa phương của một số nước, chính quyền địa phương của Việt Nam là một bộ phận hợp thành của chính quyền nhà nước thống nhất, bao gồm các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương do nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra và các ...

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương một số ... - tcnn

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương một số nước trên thế giới. Ngày đăng: 20/03/2015 03:15. Mặc định Cỡ chữ. 1. Vài nét về chính quyền địa phương. Ở hầu như tất cả các nước trên thế giới, chính quyền nhà nước trên …

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính …

Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định. Trong đó: Hội đồng nhân dân